محصولات الکتریکال

فروش و پشتیبانی

تامین محصولات و تجهیزات روشنایی

واحد فنی و اجرایی پروژه های الکتریکال

فنی و اجرایی

اجرای پروژه های تاسیسات الکتریکال و مکانیکال

طراحی و مهندسی الکتریکال

طراحی و مهندسی

مشاوره و طراحی سیستم های الکتریکال و مکانیکال

طراحی روشنایی اضطراری

روشنایی ایمنی (اضطراری)

مشاوره و طراحی سیستم های روشنایی ایمنی (اضطراری)

مشاوره و طراحی روشنایی

روشنایی و نورپردازی

مشاوره و طراحی سیستم های روشنایی و نورپردازی

برندهای ما

شرکت فنی و مهندسی سامان نوین تکفام (سانوتک) در دو بخش کلی شامل واحد فنی و مهندسی و واحد مشاوره، تامین محصولات روشنایی در حال فعالیت است. شرکت فنی و مهندسی سامان نوین تکفام (سانوتک) در واحد فنی و مهندسی در همکاری با پروژه های ساختمانی و صنعتی خدمات طراحی و مشاوره سیستم های تاسیسات الکتریکال و مکانیکال را ارائه می دهد. در واحد روشنایی خدمات طراحی روشنایی و نورپردازی و تامین محصولات روشنایی و روشنایی ایمنی به پروژه های مختلف ارائه می گردد.