تعریف واژه نظارت

نظارت مقیم با نظارت عالیه در تعاریف سازمان نظام مهندسی متفاوت است و این دو مفهوم را به جهت جلوگیری از اشتباه، باید از هم تفکیک کرد. ناظر مقیم مربوط به طرح های عمرانی است که در نظام فنی اجرایی حضور دارد و وظایف مرتبط به وی در شرایط عمومی پیمان و بخشنامه های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ذکر شده است. ناظر مقیم مسئولیت ها و وظایف خاص خود را دارد و ساده ترین تعریف از نظارت مقیم، حضور در روزهای کاری در کارگاه در ساعات مشخص کاری و هنگام انجام امور اجرایی است.
در نظام فنی اجرایی علاوه بر ناظرین مقیم، نظارت عالیه نیز بر عملکرد بقیه ناظرین نظارت میکند. در پروژه های عمرانی، نظارت عالیه مسئول نظارت بر عملکرد ناظرین مقیم و بررسی فعالیت های کلی پروژه می باشد به نحوی که فعالیت های اجرا بر اساس طراحی های مصوب کارفرما صورت پذیرد.
در این راستا شرکت سامان نوین تکفام با در اختیار داشتن نیروهای مجرب و کارآزموده، امکان ارائه خدمات نظارتی در پروژه های عمرانی را دارا می باشد.