آوا سنتر

مجتمع تجاری، اداری و تفریحی

مجتمع تجاری اداری و فرهنگی آوا سنتر واقع در منطقه اقدسیه تهران و شامل 8 طبقه و فود مارکت و فود کورت می باشد

نام پروژه آواسنتر
کارفرما
نوع کالا
شرح خدمات

آوا سنتر

مجتمع تجاری، اداری و تفریحی

مجتمع تجاری اداری و فرهنگی آوا سنتر واقع در منطقه اقدسیه تهران و شامل 8 طبقه و فود مارکت و فود کورت می باشد

نام پروژه آواسنتر
کارفرما
نوع کالا
شرح خدمات

Related Projects