پروژه دنا

ساختمان مسکونی دنا

نام پروژه ساختمان مسکونی دنا
کارفرما بخش خصوصی
نوع کالا چراغ روشنایی
شرح خدمات طراحی سیستم های الکتریکال و نظارت بر اجرا

Related Projects