درباره سانوتک

شـركت سامان نوین تکفام (سانوتک) به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت مهندسـي – بازرگانـي ريواتدبيـر (R.T.C) از سال 1394 فعالیت تخصصی خود را آغاز نموده است.
شرکت ریواتدبیر نیز یکی از مجموعه شرکتهای هولدینگ گروه صنعتی کویر بـه پشـتوانه تجربـه بيسـت و پنـج سـالة مديـران خـود و بـا تكيـه بـر تکنولـوژی هـا و دانش روز دنیا در حوزه های نفت و گاز، فولاد، تجهیزات و سیستم های پسیو شبکه دیتا، سیسـتم هـای الکتریـکال و راه کارهـای زيربنائـی گامـي محكـم در جهـت توسـعه و گسـترش ایـن حـوزه برداشـته اسـت. ايـن شـركت بـه عنـوان يكـي از مجموعـه شـركت هـاي مطـرح در صنعـت كشـور بـا هـدف ارائـه و توسـعه خدمـات مهندسـي، انتقـال و ارتقـاء دانــش فنــي و فــنآوري روز بــه صنعــت كشــور و بــا هــدف يافتــن بازارهــاي بين المللــي بــراي محصــولات ايرانــي و همچنین انتقــال تکنولــوژی روز دنیـا بـه ایـران بنيـان نهـاده شـده اسـت. بـه ايـن منظـور دفتـر مركـزي شـركت واقـع در دبـي قلـب بـازار تجـاري خاورميانـه امكانـات بسـيار مطلوبـي را بـراي ارائـه بهتـر خدمـات بازرگانـي فراهـم آورده اسـت و در عيـن حـال دفتـر تهـران ايـن شـركت در كنـار يـازده شـركت مطـرح دیگر در گروه صنعتی کویر قـادر بـه ارائـه خدمـات مهندسـي در سـطح فوق العـاده عالـي بـه جامعـه ميباشـد.
در سال 1390 این شرکت با تکیه بر نیروهای متخصص و مجرب خود اقدام به تاسیس واحد مهندسی، تامین تجهیزات و اجرای سیستم های الکتریکال و مکانیکال، در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر به پروژه ها نمود. این شرکت پس از به پایان رساندن پروژه های موفقی همچون ساختمان تجاری روشا سنتر، ساختمان دفتر مرکزی شرکت کیسون و … تصمیم به تاسیس شرکت تخصصی سامان نوین تکفام (سانوتک) گرفت تا بتواند تمامی فعالیت های واحد الکتریکال و مکانیکال خود را به صورت مستقل و تخصصی ادامه دهد. شرکت سانوتک از سال 1394 در پروژه های متعددی از جمله ایران مال، اطلس مال و… همکاری نموده است.