در حال نمایش 9 نتیجه

چراغ روشنایی ایمنی (اصطراری)
چراغ روشنایی ایمنی (اضطراری) – در زمان بروز و رخ داد حادثه یکی از اتفاقات محتمل قطعی برق و خاموشی می باشد. این امر می تواند موجب آسیب دیدن افراد در زمان خروج از ساختمان و یا افزایش اضطراب در افراد حاضر در ساختمان گردد. از این رو یکی از الزامات ایمنی در ساختمان ها تامین حداقل روشنایی در برخی مکان ها در زمان رخ داد حادثه می باشد.
چراغ های روشنایی ایمنی (اضطراری) یکی از راهکارهای تامین حداقل روشنایی در زمان بروز حادثه و قطع برق می باشد. این چراغ ها بر اساس استانداردهای خاص طراحی و ساخته می شوند. که بر اساس محل و شرایط استفاده می توانند به صورت باتری داخلی و یا باتری مرکزی به بهره برداری برسند.

کاربرد
چراغ های روشنایی ایمنی (اضطراری) می بایست مطابق استاندارد در مکان های زیر جانمایی گردند.

کلیه مسیر های منتهی به راههای خروج
در محل های تغییر ارتفاع
تقاطع ها
راه پله ها
تجهیزات اعلام و اطفاء حریق
نقشه ساختمان و مسیر های خروج
اتاق های کنترل
مکان هایی با کار های پر خطر
راهروهای طولانی
محل خروج اضطراری
اتاق های کنفرانس
محیط های فاقد پنجره

همچنین در راه پله های اضطراری می بایست روشنایی ایمنی (اضطراری) در داخل محوطه پلکان و حداقل یک چراغ سفید در هر پاگرد طبقه نصب گردد. در سیستم روشنایی ایمنی می بایست به این نکته توجه کرد که وظیفه این چراغ ها تامین حداقل روشنایی جهت حفظ سلامت و ایمنی افراد و خروج امن افراد از ساختمان تحت تصرف می باشد. و نباید انتظار تامین روشنایی عمومی را از این دسته از چراغ داشت. همچنین مدت زمان پشتیبانی باتری این چراغ با توجه به وسعت و محل استفاده می تواند 1، 3 و 8 ساعت انتخاب گردد.